GDPR - Polityka prywatności

Proszę, zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją funkcjonowania sklepu internetowego na stronie internetowej https://www.oczyszczanie-organizmu.com, oraz dystrybucji i marketingu produktów znajdujących się w asortymencie sklepu. Dane osobowe zarejestrowanych przedstawicieli mediów przetwarzane są dodatkowo w celu utrzymywania kontaktów z mediami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma następujące podstawy prawne:

 1. w związku z działalnością sklepu internetowego [nazwisko, imię, profil, adres e-mail, hasło, zakaz dostępu do zakupów, zakaz korzystania z poszczególnych sposobów płatności, punkty lojalnościowe, fakt realizacji bonów zakupowych, komentarze, zakupy] – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 2. w związku z realizacją umowy kupna-sprzedaży na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego (fakturowanie, dostawa) [nazwisko, imię, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury] – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zawartej z Tobą umowy

 3. w celach marketingowych (newsletter, informacje o niedostępności produktu, oferty indywidualne, działania marketingowe oparte na analizie danych) [nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, ulubiony zapach, rejestracja na newsletter, rezygnacja z newslettera, płeć, data urodzin, data imienin, rodzaj włosów, rodzaj skóry, lubiane zapachy, posiadanie dziecka poniżej 10 lat, liczba dzieci, bycie w ciąży, segment klientów, czy użytkownik jest klientem, wartość użytkownika, zainstalowanie przeglądarki extension, korespondencja automatyczna, punkty lojalnościowe, historia zakupów, realizacja bonów zakupowych, koszyki, wiadomości wysłane Herbal Life] – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 4. dane związane z utrzymywaniem kontaktów z mediami [nazwisko, imię, które medium reprezentuje, stanowisko zajmowane w danym medium] – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz czas przechowywania danych
Twoje dane osobowe przetwarzamy w poniższym okresie:

 1. działalność sklepu internetowego: do wycofania Twojej zgody,
 2. dane osobowe, zgromadzone na potrzeby realizowania umów kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego: przez 5 lat od realizacji tych umów,
 3. dane osobowe, zgromadzone w celach marketingowych: do wycofania Twojej zgody,
 4. dane osobowe, związane z utrzymywaniem kontaktów z mediami: do wycofania Twojej zgody,

Dane osobowe stanowiące podstawę rejestrów księgowych przechowywane są przez 8 lat.
Wyjątek, który dopuszcza dłuższe przechowywanie danych, niż jest to niezbędne stanowi przetwarzanie do celów toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego, w celu spełnienia naszych ustawowych obowiązków lub wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zasady stosowania ciasteczek (cookies)
W celu poprawy świadczonych usług nasza strona używa pliki cookies (ciasteczka). Cookies to małe pliki, które przechowują informacje w przeglądarce i są powszechnie stosowane do rozróżnienia poszczególnych użytkowników. Pomogą Ci spotkać się w przeglądarce z ofertami, które Cię najbardziej interesują. Każda przeglądarka pozwala na wyłączenie mechanizmu cookies (przycisk „wyłącz cookies”).

Adresaci Twoich danych, operatorzy danych, dzielenie się danymi
Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, pełniące u nas stanowisko kierownicze oraz wymienieni poniżej administratorzy (wyłącznie w zakresie wykonywanej działalności). Ze współpracy administratorów danych osobowych korzystamy w zakresie poniższych działalności:

 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) - statystyki frekwencji;
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) – ogłoszenia;
 • GLS Poland Sp. z o.o. – usługi kurierskie;
 • DHL Express – usługi kurierskie;
 • Natural Swiss (Nyon Lake Geneva, Route de Crassier 7, Eysins 1262, Switzerland) - [marketing] usługi marketingowo-reklamowe, usługi w zakresie rachunkowowści i księgowości, obsługa klienta, IT;
 • Herbal Life s.r.o. (Ul. Františkánov 5, 945 01, Komárno) - pakowanie

Centralna siedziba firmy NaturalSwiss w Europie znajduje się w Słowacji: Herbal Life s.r.o. (REGON: SK2024132649, adres siedziby: Ul. Františkánov 5, 945 01, Komárno, zwana dalej: Administrator), jako administrator danych, dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany: RODO) w związku z prowadzeniem sklepu internetowego na stronie internetowej https://www.oczyszczanie-organizmu.com informuje, że:

Dane Administratora
Nazwa Administratora: Herbal Life s.r.o.
Siedziba Administratora: Ul. Františkánov 5, 945 01, Komárno
Numer telefonu Administratora: +41 225 181 348
Adres e-mail Administratora: [email protected]
Strona internetowa: https://www.oczyszczanie-organizmu.com

Bezpieczeństwo danych osobowych
Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Twoje dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem na specjalnym serwerze. Dostęp do tego serwera jest wyłącznie utajnionym kanałem dozwolony tylko dla uprawnionych osób. Hasła, podane w trakcie rejestracji przechowywane są wyłącznie w formie tzw. funkcji haszującej.

Prawa osób, których dane dotyczą
Prawo dostępu do własnych danych osobowych
Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania, zgodnie z art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Gdy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądać ich bezzwłocznego sprostowania co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w zależności od celów ich przechowywania.

Prawo do usunięcia danych osobowych
Masz prawo żądać, żebyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli Twoje dane osobowe, kiedy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 17 RODO, czyli np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania.
Nie możesz skorzystać z „prawa bycia zapomnianym” w przypadku, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na wysunięcie, dochodzenie czy ochronę roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo żądać, żebyśmy organiczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, kiedy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 18 RODO, np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, lub gdy przetwarzanie danych odbywa się bezprawnie, lub gdy nie wyrażasz zgody na usunięcie danych lub gdy zgłaszałe(a)ś sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo, żeby otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jak również masz prawo udostępnić je innym administratorom danych bez naszej zgody. Warunkiem tego jest fakt, że przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie i jest automatyczne.

Prawo do cofnięcia wyrażanej zgody
W każdym momencie masz prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych. Nie odnosi się to do prawidłowości przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Wniesienie skargi
W Polsce organem zajmującym się sprawami ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) [email protected]
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Wobec decyzji Urzędu masz prawo skierować sprawę na drogę sądową.

Jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, a co za tym idzie, naruszyliśmy Twoje prawa, jakie Ci RODO zapewnia, możesz skierować sprawę na drogę sądową.
W sprawach przeciwko nam kompetencje posiada Sąd stołeczny miasta Komárnu (Słowacja).

Źródła gromadzenia danych
Swoje dane osobowe są nam udostępnione przez Ciebie w trakcie korzystania ze sklepu internetowego.

Produkty razem:
0